Barn som pårørende

Barn som pårørende 

Vi påvirkes alle av hvordan de rundt oss har det. Barn er ekstra utsatte fordi de er avhengige av voksne. De får med seg endringer i stemninger uten å ha ord på hva som skjer. Barn har en tendens til å tenke at de selv er årsaken til det som skjer, at det er deres skyld.  

Barn i familier der noen sliter, blir ofte alene med sine opplevelser. De har behov for hjelp til å forstå hva som skjer rundt seg, kjenne at det kan snakkes om. De kan også ha behov for annen støtte i hverdagen. 

Hvordan det snakkes om familiesituasjonen med barnet, kan ha mye å si for hvordan barnets helse og utvikling blir påvirket. Mange foreldre synes dette er et vanskelig tema og trenger støtte og hjelp til hvordan å håndtere situasjonen ovenfor barna. Du som ansatt, kan gjennom å bidra til god kommunikasjon og løsninger, utgjøre en stor forskjell for både foreldre og barn.  

Barn som pårørende- lovpålagt ansvar 

Ansatte som jobber i helse og omsorgstjenester (inkludert fastlege, helsestasjon/skolehelsetjeneste, ansatte i Helse- og omsorgstjenester for voksne) har lovpålagt ansvar for følgende (jmf. Helsepersonelloven): 

  • kartlegge og vurdere hvert enkelt barns behov for informasjon og oppfølging knyttet til at de er barn som pårørende.  
  • Bistå foreldre i å ta vare på barn som pårørende. Dette kan for eksempel være i form av veiledning av foreldre om hvordan snakke med barnet, samtaler med barnet/barn og foreldre om barnets/familiens situasjon, informasjon til barnehage/skole, initiere samarbeid med aktuelle hjelpetjenester. 

Begrepet «Barn som pårørende» brukes om barn fra 0-18 år som har en forelder eller et søsken som er syk, sliter psykisk, har rusproblemer eller annen vanskelige livssituasjoner (for eksempel soner i fengsel). Pasienter med utviklingshemming eller fysisk funksjonshemming omfattes også. Forelder brukes her i vid forstand (voksne som barnet lever sammen med eller har samvær med).  

Barnets beste- alles ansvar 

Alle som jobber med barn eller voksne har et ansvar for å ivareta barnets beste. Det vil si å ivareta barn som pårørende i vid forstand. Det kan være andre faktorer ved familesituasjonen som gjør barnet utsatt, som vold og/eller overgrep i familien, foreldres tap av arbeid, dårlig økonomi, store konflikter og vanskelig samspill i familien.  I «Alle skal med», skal dette inngå i vurderingen av barnets situasjon og behov.  

Ut ifra barnets beste har vi har alle et ansvar, uansett hvilken tjeneste vi jobber i. Ta initiativ, du kan være den eneste som fanger opp barnets behov i en vanskelig familiesituasjon! 

Når ansatte skal hjelpe familier med utfordringer, skal Samarbeidsveilederen og tilhørende verktøy tas i bruk. Vurdering av nivå og aktuelt samarbeid er sentralt.  

Samarbeidsveilederen

Samtaleverktøy når barn lever med rus og psykisk sykdom i familien:

Barn som pårørende- kartlegging og samtaler