Samhandlingsmodell for barn og unge

«At se i teleskopet kræver øvelse. I begyndelsen ser man kun mørke. Men med andres hjælp begynder man efterhånden at kunne se lys i det fjerne. Senere står himlen klart med alle stjernene, og man undrer sig over, at man ikke kunne se lyset før»

Hilary Cottam-Radikal hjælp- 2018

Riktig forebygging kan gi store gevinster i arbeidet vårt for barn, unge og familier som har noe de strever med.

Levanger kommune har derfor utarbeidet en samhandlingsmodell som skal hjelpe oss med å sikre tidlig identifikasjon og koordinert oppfølging av sårbare barn og unge, og deres familier på tvers av tjenester og organisasjonsnivå. Samhandlingsmodellen synliggjør hvordan planer, rutiner, møtearenaer og tiltak på de ulike nivåene i kommunen sikrer at utsatte barn får rett hjelp til rett tid. Videre hjelper samhandlingsmodellen Levanger kommune i arbeidet med å:

  • Utvikle verktøy for å bli oppmerksom på og følge opp barn og familier som har behov for hjelp
  • Styrke det tverrfaglige samarbeidet på tvers av tjenester og nivå
  • Øke kunnskapen til våre ansatte i arbeidet med utsatte barn
  • Styrke brukermedvirkningen til barn og foresatte

Kommunenivå

Levanger kommune skal være en godt og trygg kommune å vokse opp i. Dette forplikter alle som arbeider med barn og familier i vår kommune. Her finner du overordnede strategier, planer og prosedyrer som støtter opp under tverrfaglig samarbeid og viser hvordan arbeidet med å skape trygge og gode oppvekstvilkår skal prioriteres over tid.

Kommunenivå

Tjenestenivå

Tverrfaglig samarbeid er av stor betydning for tidlig innsats ovenfor risikoutsatte barn og familier og er sentralt for å lykkes med å skape trygge og gode oppvekstvilkår for våre barn og unge. Gjennom tverrfaglig samarbeid får tjenestene bedre og gjensidig forståelse og oversikt over hverandres  oppgaver. De blir bedre til å koordinere innsats og ansvar slik at oppfølgingen og tilbudene til barn og familier blir mer helhetlig og sammenhengende. Dette arbeidet løses på ulike måter og er under kontinuerlig utvikling.

Tjenestenivå

Individnivå

Når barn, ungdommer og familier har behov for hjelp skal de møtet et koordinert og samarbeidende tjenesteapparat som er lyttende, nysgjerrig, inkluderende og kompetent. Skal vi lykkes med dette kreves det metoder, prosedyrer og opplæring i identifiseringen av barn, ungdom og familier som trenger hjelp og tiltaksarbeid.

Individnivå