Levanger våpen Samarbeidsveileder

Tjenester og tilbud for barn, unge og familier

Helsestasjon og skolehelsetjenesten

Helsesykepleier er sykepleier med videreutdanning i helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid rettet mot barn, unge og deres familier. Helsesykepleier arbeider for å fremme barn og ungdoms egen helse ved å styrke deres evne til å se og mobilisere egne ressurser og styrker. For å få til dette må helsesykepleiere samarbeide med både barnet, foreldrene og andre yrkesgrupper.  

Som helsesykepleier er du en sentral aktør i kommunenes folkehelsearbeid. En helsesykepleier har kunnskap om helsetiltak rettet mot individet, grupper og samfunnet, og er sentral i rollen i å støtte og veilede barn og unge med spesielle behov for oppfølging på grunn av sykdom, funksjonsnedsettelse, omsorgssvikt eller risiko for omsorgssvikt.  

Vanlige arbeidsoppgaver for en helsesykepleier er: 

 • undersøke, vaksinere og gi råd til barn, unge og foreldre om helse og oppvekst 
 • veilede i spørsmål om helse, utvikling, oppvekst, samliv, seksualitet og prevensjon 
 • dra på hjemmebesøk og drive annen oppsøkende virksomhet 
 • bygge nettverk og drive miljøarbeid for barn, ungdom og familier 
 • samarbeide med blant annet skole om arbeids- og læringsmiljø 
 • kartlegge, planlegge og organisere tiltak i samarbeid med andre faggrupper og etater 
 • opplysningsvirksomhet og forebyggende helsearbeid 

 Helsestasjon

Skolehelsetjenesten

Barneverntjenesten

Er du bekymret for et barn, eller opplever du at foreldrene kanskje ikke klarer å ta godt nok vare på barnet, da bør du melde fra til barnevernet.

Offentlige ansatte har meldeplikt ved bekymring.

Du kan gjerne ringe barneverntjenesten og drøfte saken uten å nevne navn. På den måten kan barneverntjenesten hjelpe deg med å avgjøre om det bør legges inn en bekymringsmelding dersom du ser at et barn ikke får dekket grunnleggende behov for omsorg, trygghet, mat og stell.

Grunner til å ta kontakt:

 • Du ser at et barn er uten tilsyn av voksne og virker skremt og engstelig.
 • Du har mistanke om at et barn blir utsatt for fysisk/psykisk mishandling eller seksuelle overgrep.
 • Du er bekymret for at foreldre har store rusproblemer.
 • Du er bekymret for at foreldre har store psykiske problemer.
 • Hvis foreldre har mistet styringen over barnet sitt.
 • Du som foreldre er sterkt bekymret for ditt eget barn/ungdom.

Er du bekymret skal du avklare bekymringen og vurdere om meldeplikten er utløst. Dette er en vurdering barneverntjenesten kan bistå deg med.

Din bekymringsmelding kan være svært viktig for barnet det gjelder. Vi forstår at dette kan være vanskelig å vurdere alvorsgraden. Det er normalt å frykte at man kanskje overreagerer eller feiltolker situasjonen, og at en bekymringsmelding kan skape unødvendige problemer. Husk at det er barnevernets oppgave å vurdere bekymringen, og om hjelp er nødvendig. Din oppgave er å sørge for at barnevernet får vite om barn som har det så vanskelig at meldeplikten foreligger.

Ungdomskontakt

Undomskontakten er organisert i BAFA og PHOT, og samarbeider med alle i kommunen som arbeider med og rundt ungdommer. Vi arbeider med ungdommene både gjennom skole, hjem og fritid og har i så måte god kunnskap og kjennskap til det totale bildet rundt mange av våre ungdommer.  Ta kontakt, så vi setter hverandre i god posisjon for å hjelpe ungdommene VÅRE!!!!!

 

Mari:                   99565363           mariva@levanger.kommune.no

Håvard:              98453661           hama@levanger.kommune.no

Roar:                   97108462           rrla@levanger.kommune.no

Khalil:                 98903797           khob@levanger.kommune.no

Pedagogisk psykologisk tjeneste

Pedagogisk psykologisk tjeneste skal hjelpe barn, elever, lærekandidater, lærlinger, praksisbrevkandidater og voksne med behov for særskilt tilrettelegging. Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. Pedagogisk psykologisk tjeneste skal også hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov. For mer informasjon om hva pedagogisk psykologisk tjeneste gjør, se: Utdanningsdirektoratet – Hva gjør PP-tjenesten

Retten til spesialpedagogisk hjelp i barnehagen er regulert i Barnehageloven kap. 5a.

Retten til spesialundervisning i skolen er regulert i Opplæringsloven kapittel 5.

 

Link til prosedyrer og maler for spesialpedagogisk arbeid i Levanger: https://levanger.kommune.no/Global/skjema/ppt/prosedyrer_spes_ped_09-052017.pdf

Link til samarbeidshjulene:

Skole: Samarbeid for eleven sitt læringsutbytte: Ikke kommet på hjemmesidene

Barnehage: Samarbeid for utvikling, læring og danning: Ikke kommet på hjemmesidene

 

Familievernkontoret

Levanger har et eget familievernkontor som ligger i Levanger sentrum. Når vi møter familier som har utfordringer og trenger veileding, kan vi  bistå med å formidle kontakt med familievernkontoret. Familievernkontoret er en nasjonal tjeneste for de som kan ha nytte av litt ekstra støtte og hjelp.  Alle som opplever vansker, konflikter eller kriser i familien kan få tilbud om behandling og rådgivning fra familievernet. Familievernkontorene har ansatt blant annet psykologer og sosionomer med videreutdanning i familieterapi. Familievernet krever ikke henvisning fra lege eller lignende, familien  kan selv ta kontakt for avtale. Tjenesten er gratis og de ansatte har taushetsplikt. Du kan lese mer om Familievernkontoret her. 

Psykisk helse og oppfølgingstjeneste - Voksne

Psykisk helse og Oppfølgingstjeneste for voksne (PHOT)

Tjenestene er basert på nasjonale veiledere innen psykisk helse og rusarbeid

To team,  Psykisk helseteam og Rusteam .   Rask Psykisk helsehjelp  er en deltjeneste i Psykisk helseteam og har egne kriterier(se lenken). Dette er en tjeneste  med høy kompetanse og lang erfaring. Vi er fortiden fordelt på ulike bygg i sentrum, men samarbeider mye mellom teamene. Noen tilbud er uten vedtak(se lenkene) som f.eks våre kurs, og Rask Psykisk helsehjelp. Vanlige tjenester søker man bistand til selv eller via sin lege gjennom Forvaltning Helse  . Mer informasjon, søkeprosess, kontaktinformasjon og kriterier kan du lese på Kommunen nettside her:

Psykisk helse og oppfølgingstjenesten

 

Levanger og Verdal politidistrikt

Den grunnleggende oppgaven til politiet er å skape trygghet for alle i samfunnet. Politiet skal hindre at folk skal begå kriminelle handlinger. For å nå målet om et trygt samfunn jobber politiet på mange nivå. Politiet er tilstede og driver forebyggende virksomhet i barnehager, skoler og ungdomsmiljøer. Politiet er en viktig samarbeidspartner dersom du er urolig for at et barn eller ungdom, det kan være rusproblematikk eller at de på andre måter kommer på kant med loven. Om du har mistanke om at barn eller ungdom er utsatt for vold eller seksuelle overgrep skal det meldes til politiet. Politiet har taushetsplikt men også opplysningsplikt til barnevernet dersom det er alvorlig for barnet. Du kan gå inn på siden under for å få mer informasjon om Levanger og Verdal lensmannskontor. Levanger og Verdal lensmannskontor

Nord-Trøndelag krisesenter IKS

Nord-Trøndelag krisesenter IKS – Krisesentere i Levanger kommune tilbyr godt og helhetlig krisesentertilbud til personer utsatt for vold i nære relasjoner. Tilbudet omfatter et trygt botilbud, telefontilbud, dagtilbud og oppfølging i reetableringsfasen. Krisesenteret kan også bidra med råd og veiledning til kommunes ansatte som kommer i kontakt med innbyggere utsatt for vold i nære relasjoner.

Jordmortjenesten

Jordmortjenesten i Levanger kommune er knyttet til Levanger helsestasjon og ligger i 2 etg på Levanger rådhus. Jordmor tilbyr svangerskapsomsorg med konsultasjoner og oppfølging for alle gravide, svangerskapskurs og tidlig hjemmebesøk til alle som har født i Levanger. Jordmor kan kontaktes ved behov for råd og veiledning vedrørende gravide.

Fysioterapitjenesten

Fysioterapitjenesten for barn ligger i 3 etg på Levanger rådhus. Alle ansatte kan ta kontakt for veiledning og samarbeid.  Fysioterapautenes kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon. Fysioterapautene jobber med barn for å fremme funksjon og bevegelsesutvikling.  De jobber både forebyggende og de driver med behandling/rehabilitering/habilitering. Du kan finne mer om fysioterapitjenesten på hjemmesiden. Fysioterapitjenesten

Ergoterapitjenesten

I Levanger har vi en egen ergoterapaut i halv stilling som jobber med barn. Ergoterapitjenesten holder til i 2 etg på Levanger rådhus. Alle ansatte kan ta kontakt med fysio- ergoterapitjenesten for veiledning og samarbeid.  Ergoterapautene jobber  med å tilrettelegge gjøremål og deltagelse gjennom tilpassing av omgivelsene ved bruk av tekniske hjelpemidler.

Ergoterapautens oppgaver er:

 • Kartlegge funksjonsnivå
 • Råd og veiledning i dagliglivets aktiviteter
 • Formidle og tilpasse tekniske hjelpemidler for å fremme funksjon og deltagelse
 • Informere, veilede og undervise bruker, pårørende og annet helsepersonell/samarbeidspartnere
 • Bistår ved tilpasning av eksisterende bolig eller nybygg, både privat og kommunalt
 • Deltar i habiliterings- og rehabiliteringsprosesser i samarbeid med andre yrkesgrupper
 • Forebyggende og helsefremmende arbeid

Du kan lese mer om Ergoterapitjenesten på hjemmesiden. Ergoterapitjenesten

Forvaltning helse og omsorg

Forvalting helse og omsorg har som oppgave å motta og behandle søknader om helse- og omsorgstjenester fra Levanger kommunes innbyggere. Ved at saksbehandlerressursen og -kompetansen er samlet i en enhet skal dette sørge for en lik og rettferdig fordeling av kommunes tjenester gjennom god saksbehandling.

Forvalting helse og omsorg har også ansvaret for å ta imot varsel ved innlegging og utskrivning fra sykehus. Dette gjelder for pasienter som har, eller forventes å få, kommunale tjenester ved utskrivning. Dette skal være med på å sikre innbyggerne gode pasientforløp.

Forvalting helse og omsorg har god oversikt over helse- og omsorgstjenestene som ytes i kommunen. Forvaltning helse og omsorg

Fastlegetjenesten

I Levanger Kommune har vi 4 legesenter.

 • Kirkegata legesenter
 • Røstad legesenter
 • Moan legesenter
 • Åsen legesenter

Mer informasjon om legetjenesten i Levanger finner du her: Legesentrene i Levanger

Legevakt

Levanger er en del av en interkommunal legevakttjeneste og er lokalisert ved Sykehuset Levanger. Legevaktordningen er et døgnåpent tilbud du kan ta kontakt med om noen du arbeider med trenger akutt helsehjelp. Du kan bestille time på telefonnummer 116 117. Ved nødssituasjoner  når det er snakk om situasjoner hvor det er fare for liv og helse skal du ringe 113. informasjon finner du her: Legevakt.

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen i Levanger er en kommunalt helse- og omsorgstjeneste med tilbud om hjelp til å endre levevaner primært innenfor områdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Målgruppen er personer som har behov for støtte til å endre levevaner på grunn av økt risiko for eller begynnende utvikling av sykdom/lidelser som kan relateres til levevaneområder.

Småbarnslosen

Småbarnslosen er Levanger kommunes tverrfaglige lavterskeltilbud for familier med barn i alderen 0-6 år, og for ansatte i barnehager som trenger noen å drøfte en bekymring med. Lavterskel betyr at vi ønsker å bidra mens problemene ennå er ganske små.

Småbarnslosen kan bistå med:

 • Hjelp til å sortere og få oversikt over situasjonen/problemet
 • Å styrke deg/dere i foreldrerollen/rollen som barnehageansatt
 • Å hjelpe til med å finne ut av hva som fungerer bra, og hva en ønsker endring på
 • Å være en los videre i hjelpeapparatet, om det er behov for det
 • Vi ønsker å bidra ved sammensatte problemstillinger der veien videre er ukjent

Mobbeombudet

Vi vet at mange barn ikke opplever en god hverdag på skole eller fritiden. fordi de blir mobbet. I Trøndelag har vi et eget mobbeombud som du kan ta kontakt med. Mobbeombudet

Ser du meg

Levanger kommunen driver samtalegrupper for barn i forbindelse med samlivsbrudd mellom foreldrene. Erfaring fra lignende prosjekter viser at dette kan ha en god forebyggende effekt på eventuelle problemer som barn kan oppleve når familien splittes. I Levanger kommune drives prosjektet av skolehelsetjenesten i enhet Barn og familie. Prosjektet er et samarbeid mellom Levanger kommune og Familievernkontoret, hvor skolehelsetjenesten har tilbud for barna og familievernkontoret har tilbud for oppfølging av de voksne.

BAPP-grupper

BAPP er et forebyggende kurstilbud til barn og unge i Levanger kommune. 

BAPP er et tilbud til barn og unge som har foreldre med psykiske problemer og/eller rusproblemer. I en BAPP-gruppe lærer barna å sette ord på vanskelige følelser og tabubelagte områder, og møter andre barn i lignende livssituasjoner. Målet er å styrke barnas forståelse og mestring, for å forebygge psykiske problemer og rusproblemer.

 • Barnegruppe 8-12 år
 • Ungdomsgruppe 13-16 år

Ressursteam

Ressursteam er et tverrfaglig lavterskelteam i grunnskolen

 • som bistår og hjelper foresatte, elever og ansatte i skolen, gjennom rådgivning og veiledning. 
 • som drøfter utfordringer eller bekymring knyttet til barns utvikling. 
 • som drøfter utfordringer eller bekymring knyttet til pedagogiske utfordringer. 
 • som bidrar til lærende møter mellom skolen og hjelpetjenestene.  

Tverrfaglighet skal sikre 

 • bredde i problem- og ressursanalyse og felles forståelse av situasjonen.  
 • helhetsvurdering av barnets/familiens behov for hjelp. 
 • åpen og likeverdig kommunikasjon og samspill for alle parter i samarbeidet.  
 • sammenheng mellom utfordringer, behov og tiltak.  

Ressursteam består av faste medlemmer fra skole og skolehelsetjenesten, barneverntjenesten, PPT og psykologteamet. Foresatte, elever og andre relevante aktører deltar etter behov.