Tjenester og tilbud for barn, unge og familier

Helsestasjon og skolehelsetjenesten

Helsesykepleierne møter alle barn fra fødselen og gjennom hele grunnskoleløpet, og er lett tilgjengelig på helsestasjonen og på alle skoler i kommunen 

Om du kjenner noen barn eller unge som ikke har det bra, ta kontakt med helsesykepleier.  

Helsesykepleier har kompetanse i å snakke med barn og unge, og har en viktig rolle i å forebygge vansker og avdekke behov for tjenester på et tidlig tidspunkt.  

Helsesykepleier samarbeider med både barnet, foreldrene og andre yrkesgrupper.  

Rådgivning og veiledning er en viktig del av helsesykepleiers oppgaver. 

Helsestasjon 

Skolehelsetjenesten

Barnevernstjenesten

Barneverntjenesten kan hjelpe barn og foreldre der barn har behov for en bedre daglig omsorg.

Alle kan ringe eller skrive brev til barneverntjenesten og fortelle at de er bekymret for et barn. En slik henvendelse kalles bekymringsmelding. Når vi får en bekymringsmelding, må det innen en uke bestemmes om familiens situasjon skal undersøkes.

Vurderer vi at barneverntjenesten ikke kan hjelpe familien, vil bekymringsmeldingen bli henlagt og foreldre kan bli henvist til å ta kontakt med andre hjelpeinstanser.

Der bekymringsmeldingen tas inn, vil vi bruke tid på å bli kjent med barnet og familien for å finne riktig hjelp. Denne perioden kalles en undersøkelse, og kan ta inntil tre måneder. I disse månedene vil vi be om å få beskrivelser fra både barnet selv, familie og eksempelvis helsestasjon, barnehage, skole, fastlege og politi.

I løpet av undersøkelsen kan barneverntjenesten vurdere at vi ikke har riktig hjelp å tilby familien. Det kan også være at foreldre og barn over 15 år ikke ønsker hjelpen barnevernet foreslår. Da kan barnevernssaken bli henlagt.
De aller fleste familiene takker ja til vårt tilbud om hjelp. Dette kan være hjelp som:

 • Familieveiledning
 • Noen barnet kan snakke med
 • Besøkshjem, hvor barnet kan være noen helger

Vi kan sammen bli enige om andre former for hjelp. Det lages en plan for den hjelpen som skal gis, og dere har rett til å få både planen og vedtak skriftlig. Både barn over 15 år og foreldre har mulighet for å avslutte samarbeidet når de ønsker.

Familien har krav på en begrunnelse for vårt vedtak. Både foreldre og barn over 15 år har mulighet for å klage på vedtak til fylkesmannen. Det kan være avslag på hjelp eller at familien mener de får feil hjelp.

Der barneverntjenesten vurderer at barnet lever i situasjon med en alvorlig omsorgssvikt, kan Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker fatte vedtak mot foreldrenes vilje. Vedtaket kan være at barnet skal bo i fosterhjem eller på institusjon. Foreldre og barn over 15 år har da rett på å få dekket utgifter til advokat.

Ungdomskontakt

Ungdomskontaktene arbeider som et ledd i kommunens fokus på SLT-modellen; samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak. Vi driver oppsøkende arbeid i ungdomsmiljøet hvor ungdommene oppholder seg. Vi er ute på skolene på dagtid og er tilgjengelig for ungdommen, både på ettermiddag og kveld.

Vårt største fokus er å være tilgjengelige for ungdommene, samt å støtte de i deres utfordringer med skole, hjem og fritid. Vi kjenner hjelpesystemet i kommunen godt, og kan være med å lose ungdommene videre til rette instans.

Undomskontakten kan gi ungdom tilbud om ruskontrakt, foreldre råd og veiledning i.fht temaet.

 • Utfordringer på skolen / hjemme eller på fritiden.
 • Rus / Narkotika.
 • Deling av bilder på nett
 • Mobbing

 

Mari:                   99565363          mariva@levanger.kommune.no

Håvard:              98453661           hama@levanger.kommune.no

Roar:                   97108462           rrla@levanger.kommune.no

Khalil:                 98903797           khob@levanger.kommune.no

Pedagogisk psykologisk tjeneste

Pedagogisk psykologisk tjeneste  skal hjelpe barn, elever og voksne med behov for særskilt tilrettelegging i opplæringssituasjon. Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. Pedagogisk psykologisk tjeneste  skal også hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov.

Spesialpedagogisk hjelp i barnehagen:

Hvis ditt barn har spesielle utfordringer, kan han eller hun ha rett til spesialpedagogisk hjelp. Barnet kan ha rett på hjelp fra fødselen, og uansett om han eller hun går i barnehage eller ikke.

Spesialpedagogisk hjelp kan for eksempel være trening, stimulering eller støtte til de som jobber i barnehagen. Foreldrene skal alltid få tilbud om rådgiving. Hjelpen skal være tilpasset behovet til ditt barn.

Hvis du er bekymret for utviklingen til et barn, kan kommunen og pedagogisk psykologisk tjeneste vurdere og gi råd om hva barnet trenger. Før barnet får spesialpedagogisk hjelp, må kommunen fatte et enkeltvedtak etter en sakkyndig vurdering fra pedagogisk psykologisk tjeneste.

Spesialundervisning i skolen:

Hvis ditt barn ikke har tilstrekkelig utbytte av den vanlige opplæringen, kan han eller hun ha rett til å få spesialundervisning.

Spesialundervisning kan for eksempel være at eleven jobber etter andre læringsmål enn andre elever, at en lærer eller assistent følger opp eleven i klassen eller ved alternative opplæringsarenaer. Spesialundervisningen skal være tilpasset elevens behov.

Hvis foreldrene eller skolen er bekymret for om et barn ikke har godt nok utbytte av opplæringen, skal skolen forsøke å tilpasse bedre for barnet. Hvis det ikke er tilstrekkelig må skolen og pedagogisk psykologisk tjeneste  vurdere og gi råd om hva barnet trenger, og skolen må fatte et vedtak etter en sakkyndig vurdering fra pedagogisk psykologisk tjeneste.

Skolens ansvar:

 • Skolen skal involvere og spørre foreldrene før de tar avgjørelser som gjelder eleven
 • vurdere om en elev trenger spesialundervisning
 • be pedagogisk psykologisk tjeneste om å gjøre en sakkyndig vurdering hvis foreldrene ber om det, eller hvis skolen mener at eleven trenger spesialundervisning
 • fatte et enkeltvedtak som sier om eleven skal få spesialundervisning eller ikke, og hva spesialundervisningen skal være
 • lage en individuell opplæringsplan (IOP)
 • gi eleven spesialundervisning slik det er beskrevet i enkeltvedtaket og IOP-en
 • lage en skriftlig rapport om spesialundervisningen og utviklingen til eleven en gang i året
 • sørge for at foreldrene og eleven får veiledning om hva vurdering med og uten karakterer innebærer, før de bestemmer seg

Foreldre:

 • kan kreve at skolen undersøker om barnet deres trenger spesialundervisning
 • skal bli involvert og si ja før skolen ber pedagogisk psykologisk tjeneste om å utrede barnet
 • skal bli involvert og si ja før skolen bestemmer at barnet skal få spesialundervisning
 • skal få en skriftlig rapport en gang i året om spesialundervisningen barnet får og en vurdering av hvordan barnet utvikler seg
 • kan klage hvis barnet ikke får spesialundervisning
 • kan klage på innholdet, gjennomføringen eller organiseringen av spesialundervisningen
 • kan bestemme om barnet på ungdomsskolen skal få fritak fra vurdering med karakter i de fagene han eller hun har fått spesialundervisning i

Retten til spesialundervisning er regulert i Opplæringsloven kapittel 5. For mer utdypende informasjon se: Utdanningsdirektoratet – Hva gjør PP-tjenesten

Familievernkontoret

Familievernkontoret ligger plassert i Levanger sentrum. Familievernet hjelper deg å finne løsninger. De fleste kan kjenne seg igjen i at familielivet ikke alltid blir slik man hadde tenkt på forhånd. Familievernet er en nasjonal tjeneste for deg som kan ha nytte av litt ekstra støtte og hjelp. Alle som opplever vansker, konflikter eller kriser i familien kan få tilbud om behandling og rådgivning fra familievernet. På familievernkontorene møter du blant annet psykologer og sosionomer med videreutdanning i familieterapi. Familievernet krever ikke henvisning fra lege eller lignende, du kan selv ta kontakt for avtale. Tjenesten er gratis og de ansatte har taushetsplikt.

Psykisk helse og oppfølgingstjenesten-voksne

Psykisk helse og Oppfølgingstjeneste for voksne (PHOT)

Tjenestene er basert på nasjonale veiledere innen psykisk helse og rusarbeid

To team,  Psykisk helseteam og Rusteam , med høy kompetanse og lang erfaring. Vi er fortiden fordelt på ulike bygg i sentrum, men vi samarbeider mye mellom teamene. Her kan alle fra 16 år og opp søke bistand gjennom Forvaltning Helse , eller ta kontakt selv via våre lavterskeltilbud kurs, og Rask Psykisk helsehjelp. Mer informasjon, søkeprosess, kontaktinformasjon og kriterier kan du lese på Kommunen nettside her: Psykisk helse og oppfølgingstjenesten

 

Politiet

Den grunnleggende oppgaven til politiet er å skape trygghet for alle i samfunnet. Politiet skal hindre at folk skal begå kriminelle handlinger. For å nå målet om et trygt samfunn jobber politiet på mange nivå. Politiet er tilstede og driver forebyggende virksomhet i barnehager, skoler og ungdomsmiljøer. Dersom du er urolig for at et barn eller ungdom, det kan være rusproblematikk eller at de på andre måter kommer på kant med loven, kan du ta kontakt med politiet for å drøfte saken. Om du har mistanke om at barn eller ungdom er utsatt for vold eller seksuelle overgrep skal det meldes til politiet. Politiet har taushetsplikt men også opplysningsplikt til barnevernet dersom det er alvorlig for barnet. Du kan gå inn på siden under for å få mer informasjon om Levanger og Verdal lensmannskontor.

 

Nord-Trøndelag krisesenter IKS

Krisesentere i Levanger kommune tilbyr godt og helhetlig krisesentertilbud til personer utsatt for vold i nære relasjoner. Tilbudet omfatter et trygt botilbud, telefontilbud, dagtilbud og oppfølging i reetableringsfasen. Krisesenteret kan også bidra med råd og veiledning til kommunes ansatte som kommer i kontakt med innbyggere utsatt for vold i nære relasjone. Nord-Trødelag krisesenter IKS

Jordmortjenesten

Jordmortjenesten i Levanger er knyttet til Levanger helsestasjon og ligger i 2. etg på Levanger rådhus. Jordmor tilbyr svangerskapsomsorg  for alle gravide med konsultasjoner og oppfølging, svangerskapskurs og tidlig hjemmebesøk til alle som har født i Levanger.

Jordmortjenesten driftes av tre jordmødre  i tilsammen 235 % stilling. Du kan selv ta kontakt med jordmor for å bestille time, og du velger selv om du ønsker å følges opp av jordmor,  lege, eller begge. Jordmor setter opp konsultasjoner for den enkelte utifra behov. Du kan lese mer om tilbudet på hjemmesiden til Jordmortjenesten.

Fysioterapitjenesten

Fysioterapitjenesten for barn ligger i 3 etg på Levanger rådhus. Du kan selv ta kontakt med fysioterapaut eller få henvisning fra helsesøster eller lege. Fysioterapautens  kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon. De jobber med barn for å fremme funksjon og bevegelsesutvikling. Fysioterapautene jobber både forebyggende og de driver med behandling/rehabilitering/habilitering. Du kan finne mer informasjon på hjemmesiden:  Fysioterapitjenesten

Ergoterapitjenesten

I Levanger har vi en egen ergoterapaut i halv stilling som jobber med barn. De har kontor i 3 etg på rådhuset.  Ergoterapautene jobber  med å tilrettelegge gjøremål og deltagelse gjennom tilpassing av omgivelsene ved bruk av tekniske hjelpemidler.  Du kan selv ta kontakt med fysio -ergoterapitjenesten, eller du kan få henvisning av helsesøster eller lege.

Ergoterapautens oppgaver er å:

 • Kartlegge funksjonsnivå
 • Råd og veiledning i dagliglivets aktiviteter
 • Formidle og tilpasse tekniske hjelpemidler for å fremme funksjon og deltagelse
 • Informere, veilede og undervise bruker, pårørende og annet helsepersonell/samarbeidspartnere
 • Bistår ved tilpasning av eksisterende bolig eller nybygg, både privat og kommunalt
 • Deltar i habiliterings- og rehabiliteringsprosesser i samarbeid med andre yrkesgrupper
 • Forebyggende og helsefremmende arbeid

Her kan du lese mer om Ergoterapitjenesten

Forvaltning helse og omsorg - koordinerende enhet

Forvalting helse og omsorg har som oppgave å motta og behandle søknader om helse- og omsorgstjenester fra Levanger kommunes innbyggere. Ved at saksbehandlerressursen og -kompetansen er samlet i en enhet skal dette sørge for en lik og rettferdig fordeling av kommunes tjenester gjennom god saksbehandling.

Forvalting helse og omsorg har også ansvaret for å ta imot varsel ved innlegging og utskrivning fra sykehus. Dette gjelder for pasienter som har, eller forventes å få, kommunale tjenester ved utskrivning. Dette skal være med på å sikre innbyggerne gode pasientforløp.

Forvalting helse og omsorg har god oversikt over helse- og omsorgstjenestene som ytes i kommunen. Denne finner du her:Forvaltning helse og omsorg – koordinerende enhet

Fastlegetjenesten

I Levanger kommune har vi 4 legesenter.

 • Kirkegata legesenter
 • Røstad legesenter
 • Moan legesenter
 • Åsen legesenter

Du tar selv kontakt og bestiller selv time hos fastlegen din ved behov.

Mer informasjon om legetjenesten i Levanger finner du her: Legesentrene i Levanger

Legevakt

Levanger er en del av en interkommunal legevaktstjeneste og er lokalisert ved Sykehuset Levanger. Legevaktsordningen er et døgnåpent tilbud når du eller barnet ditt ikke kan vente til du/dere får time hos fastlegen. Du kan selv bestille time på telefonnummer 116 117.

Ved nødsituasjoner  når det er snakk om situasjoner hvor det er fare for liv og helse skal du ringe 113.

du finner kontaktinformasjon til legevakt her: Legevakt

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen i Levanger er en kommunal helse og omsorgstjeneste med tilbud om hjelp til å endre levevaner primært innenfor områdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Frisklivssentralen holder til på Staup helsehus.

 

Småbarnslosen

Småbarnslosen er Levanger kommunes tverrfaglige lavterskeltilbud for familier med barn i alderen 0-6 år, og for ansatte i barnehager som trenger noen å drøfte en bekymring med. Lavterskel betyr at vi ønsker å bidra mens problemene ennå er ganske små.

Småbarnslosen kan bistå med:

 • Hjelp til å sortere og få oversikt over situasjonen/problemet
 • Å styrke deg/dere i foreldrerollen/rollen som barnehageansatt
 • Å hjelpe til med å finne ut av hva som fungerer bra, og hva en ønsker endring på
 • Å være en los videre i hjelpeapparatet, om det er behov for det
 • Vi ønsker å bidra ved sammensatte problemstillinger der veien videre er ukjent

Nettverksmøte

Et møte hvor du kan dele tanker og
følelser med de som er viktige for
deg.
Det kan ofte være lettere å finne
vegen videre, når flere tenker høyt i
lag.
Du kan aktivt være med på å
utforme hjelpen, i lag med familien
din og andre nærpersoner, slik at
den blir som du vil ha den

Nettverksmøte

Mobbeombudet

Vi vet at noen barn gruer seg til å gå på skolen. De kan oppleve å bli plaget fysisk eller psykisk av andre. Opplever du at barnet ditt eller andre barn du kjenner har det vanskelig er det viktig å gjøre noe slik at barnet for hjelp. Du kan ta kontakt med rektor eller lærer på skolen hvor barnet går.Dersom barnet er under skolealder henvender du deg til personalet i barnehagen. Trøndelag har et eget mobbeombud. Du finner mer informasjon om det her: Mobbeombudet

Ser du meg

Levanger kommunen driver samtalegrupper for barn i forbindelse med samlivsbrudd mellom foreldrene. Erfaring fra lignende prosjekter viser at dette kan ha en god forebyggende effekt på eventuelle problemer som barn kan oppleve når familien splittes. I Levanger kommune drives prosjektet av skolehelsetjenesten i enhet Barn og familie. Prosjektet er et samarbeid mellom Levanger kommune og Familievernkontoret, hvor skolehelsetjenesten har tilbud for barna og familievernkontoret har tilbud for oppfølging av de voksne.

BAPP-gruppe

BAPP er et forebyggende kurstilbud til barn og unge i Levanger kommune.

BAPP er et tilbud til barn og unge som har foreldre med psykiske problemer og/eller rusproblemer. I en BAPP-gruppe lærer barna å sette ord på vanskelige følelser og tabubelagte områder, og møter andre barn med lignende livssituasjoner. Målet er å styrke barnas forståelse og mestring, for å forebygge psykiske problemer og rusproblemer.

Ressursteam

Ressursteam er et tverrfaglig lavterskelteam i grunnskolen

 • som bistår og hjelper foresatte, elever og ansatte i skolen, gjennom rådgivning og veiledning. 
 • som drøfter utfordringer eller bekymring knyttet til barns utvikling. 
 • som drøfter utfordringer eller bekymring knyttet til pedagogiske utfordringer. 
 • som bidrar til lærende møter mellom skolen og hjelpetjenestene.  

Tverrfaglighet skal sikre 

 • bredde i problem- og ressursanalyse og felles forståelse av situasjonen.  
 • helhetsvurdering av barnets/familiens behov for hjelp. 
 • åpen og likeverdig kommunikasjon og samspill for alle parter i samarbeidet.  
 • sammenheng mellom utfordringer, behov og tiltak.  

Ressursteam består av faste medlemmer fra skole og skolehelsetjenesten, barneverntjenesten, PPT og psykologteamet. Foresatte, elever og andre relevante aktører deltar etter behov.